Obowiązki dyrektora spółki ltd

 

Głównym zadaniem dyrektora spółki ltd w Wielkiej Brytanii jest prowadzenie firmy z korzyścią dla akcjonariuszy przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z prawem.

Dyrektor może podlegać karze, jeżeli informacje nie są przesyłane do Companies House na czas. Musi zatwierdzać roczne sprawozdania finansowe i jest również odpowiedzialny za działania bieżące w firmie, w tym kwestie takie jak zdrowie i bezpieczeństwo. Działając niewłaściwie dyrektor spółki ltd może zostać pociągnięty do zapłaty grzywny, dyskwalifikacji z bycia dyrektorem, ponieść osobistą odpowiedzialność za długi spółki lub być skazanym.

Powołanie dyrektora

Powołanie nowych dyrektorów, rezygnacje dyrektorów i zmiany dyrektorów muszą zostać zgłoszone do Companies House na formularzach AP01 i TM01 i CH01 w ciągu 14 dni.

formularz AP01 powołanie dyrektora spólki ltd do pobrania

Spółka ltd w Wielkiej Brytanii musi mieć przynajmniej jednego dyrektora, a spółki akcyjne muszą mieć co najmniej dwóch. Jeśli spółka ma tylko jednego dyrektora, dyrektor musi być rzeczywistą osobą. Na ogół każdy może być dyrektorem, ale wszyscy dyrektorzy muszą być w wieku co najmniej 16 lat. Dyrektor nie może być zdyskwalifikowany przez sąd z funkcji dyrektora i nie może być nierozliczony z bankructwa / upadłości – jeśli zaistnieje taka sytuacja wymagana jest zgoda sądu.

The Articles of Association określa zasady w jaki sposób firma ma być prowadzona, np. mówi ilu dyrektorów będzie w firmie, jak długo będzie trwała ich kadencja i jakie działania będą podejmowane na koniec kadencji.

Uprawnienia dyrektorów i zobowiązania finansowe

Uprawnienia dyrektorów są określone przez Articles of Association, np. mogą szczegółowo określać jakie działania dyrektor może podejmować lub jakimi kwotami pieniężnymi obracać.

Od dyrektora spółki ltd oczekuje się umiejętności prowadzenia firmy, działania w dobrej wierze dla firmy i traktowania wszystkich akcjonariuszy w jednakowy sposób.

Do obowiązków dyrektora zalicza się:

 • działać w ramach kompetencji – nie nadużywać lub przekraczać swoich uprawnień (zwykle w rozumieniu Statutu) lub wykorzystywać je do niewłaściwego celu
 • promować sukces firmy na rzecz swoich członków jako całości, uwzględniając (między innymi):
  • prawdopodobne długofalowe skutki
  • interesy pracowników
  • stosunki handlowe z dostawcami, klientami i innymi
  • wpływ na społeczność i środowisko
  • budowanie dobrej reputacji i wysokich standardów postępowania w biznesie
  • sprawiedliwego postępowania na rzecz wszystkich członków zarządu
 • wydawać niezależne opinie
 • działać zgodnie ze swoimi umiejętnościami, kwalifikacjami i kompentencjami
 • unikać konfliktu interesów
 • nie przyjmować korzyści od osób trzecich.

Oprócz powyższych dyrektor spółki limited jest również odpowiedzialny za ogólne prowadzenie spółki; przestrzeganie prawa pracy, zdrowia i bezpieczeństwa, prawa podatkowego itp.
Niezastosowanie się do wykonania tych należności, w sytuacji gdy dotyczy to zdrowia i bezpieczeństwa, może doprowadzić do wyroku skazującego.

Składanie dokumentów w Companies House

Dyrektorzy spółek są odpowiedzialni za złożenie dokumentów w Companies House, nawet jeśli takie zadania mogą być przekazane przez Sekretarza Spółki.

Późne zgłoszenie rachunków prowadzi do automatycznego naliczenia kary, w zakresie od £ 150 do £ 1500 dla prywatnej firmy i £ 750 do £ 7500 dla spółki publicznej. Niewysłanie zestawień kont lub rocznego zeznania na czas  albo wcale, jest przestępstwem. Może skończyć się to wpisem do rejestru karnego oraz do 5000 funtów grzywny. Możesz być także zdyskwalifikowany z funkcji dyrektora.

Dyrektorzy muszą również sprawdzać i wysyłać zeznania roczne do Companies House , który przechowuje dane o dyrektorach, udziałowcach i tak dalej.

Jako dyrektor spółki limited w Anglii upewnij się, że firma tworzy i składa sprawozdanie i rozliczenie roczne. Jeśli jest to wymagane przez prawo, audyty sprawozdań finansowych muszą również mieć miejsce.
Informować Companies House, jeśli zmienisz adres siedziby, używając formularza AD01.
Informować o zmianie dyrektorów i sekretarzy firmy.

formularz AD01 informujący o zmianie adresu firmy do pobrania

 

"ksiegowosc Londyn"Jeśli potrzebujesz porady w sprawie rozliczenia spółki ltd w Anglii skorzystaj z porady w naszym biurze księgowym.
wyślij do nas maila lub zadzwoń 079 8219 8638

Możesz również skorzystać z usług naszego biura w zakresie porady na temat obowiązki dyrektora spółki ltd w Wielkiej Brytanii

 

Spółka ltd w UK czy self-employment?    Zalety prowadzenia spółki ltd w Anglii    Jak zacząć spółkę limited w UK?    Jakie dokumenty wypełnia spółka ltd UK?    Dyrektor spółki limited w UK/ Anglii/ Wielkiej Brytanii     Obowiazki dyrektora spółki ltd     Wzory form spółki limited w Anglii